Lịch trình khai thác tài nguyên

Lộ trình tóm tắt:

I. Khai thác các phần mềm học (bằng) Tiếng Anh

Giai đoạn I - từ level Pre A1 - B1:

Các tài nguyên miễn phí có thể khai thác thêm để bổ trợ:


Giai đoạn II - từ level B1 - C1+:

Các tài nguyên miễn phí có thể khai thác thêm để bổ trợ

II. Khai thác các phần mềm học Toán và Tiếng Việt chọn lọc