Nhấn trọng âm từ trong tiếng Anh - Phần 1 (Quy tắc chung với những từ có 2 âm tiết)

18 Tháng Mười Hai 2017 2813 lượt đọc

Quy tắc chung về trọng âm với những từ có 2 âm tiết

1. Quy tắc:

Đối với hầu hết Động từ: Trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 2.

Ex: decide /di'said/;  begin /bi'gin/;  design /di’zain/;  excuse /ik’skju:s/; parade/pə'reid/;    destroy /di'strɔi/;  suggest /sə'dʒest…

Đối với hầu hết Danh từ, Tính từ: Trọng âm thường rơi vào âm tiết đầu tiên.

Ex: + Danh từ: present/'preznt/;   table/'teibl/;  export/'ekspɔ:t/;  doctor/'dɔktə/;     

      + Tính từ: happy /'hæpi/;   pretty/'priti/;  basic/'beisik/;  lovely/'lʌvli/; 

Ngoại lệ: Một số danh từ có 2 âm tiết nhưng trọng âm lại rơi vào âm tiết thứ 2:

Ex: canal/kə'næl/;   machine/ mə'∫i:n/;  idea/ai'diə/;  police/pə'li:s/;  desire/di'zaiə/

Với những từ vừa là danh từ vừa là động từ thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu nếu từ đó là danh từ và trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai nếu đó là động từ

Ex:

Danh từ

Động từ

record / 'rekɔ:d/

record/ri'kɔ:d/

Import/'impɔ:t/

Import/ im’pɔ:t/

Export/'ekspɔ:t/

Export/ ik’spɔ:t/

present / 'preznt/

present / pri'zent/

exploit / 'eksplɔit/

exploit / iks'plɔit/ 

 

2. Video hướng dẫn

 

3. Bài tập thực hành: Chọn từ có trọng âm khác với những từ còn lại:

(Tổng hợp)

Đăng kí nhận bản tin từ ConTuHoc

Nếu bạn muốn hàng tháng nhận được từ ConTuHoc bản tin tóm tắt các thông tin hay được chia sẻ trong nhóm Facebook kết nối phụ huynh Con Tự  Học hơn 100K thành viên, thông báo về các tài nguyên miễn phí hay, các sản phẩm mới và các chương trình ưu đãi của ConTuHoc.com

 

Thông tin, đánh giá các trường tại Hà Nội

Sản phẩm tiêu biểu

2.100.000 VND 1.250.000 VND
1.070.000 VND 800.000 VND

CÁC ĐỐI TÁC CỦA CONTUHOC

CEC khuyến nghị tất cả các phụ huynh HS mua tài khoản Raz-kids mở rộng cho con đọc tiếng Anh tại nhà

 

Chat với ConTuHoc